َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

طالع بيني هندي - طالع بینی هندی

طالع بيني ماه آذر - قوس
< © 2002 - 2008 Hasht.com >شخصيت كلي متولدين آذر
خصوصيت مردان متولد آذر
خصوصيت زنان متولد آذر
چگونه يك متولد آذر مي تواند در زندگي عاطفي خود به شادي دست يابد
چگونه مي توانيد يك زن متولد آذر را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد يك مرد متولد آذر را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد با يك زن متولد آذر ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
چگونه مي توانيد با يك مرد متولد آذر ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >متولدين آذر و مسايل عاطفي
از كارهاي كه در مورد زن متولد آذر بايد اجتناب كرد
از كارهاي كه در مورد مرد متولد آذر بايد اجتناب كرد
چگونه مي توانيد با يك مرد متولد آذر ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
6شما به شوهر آذرماهی خود افتخار خواهيدکرد ودرعين حال درمورد اونگرانی هايی خواهيد داشت اوفوق العاده محبوب است شخصی است دوست داشتنی که ساير زنان نيز به دور او جمع می شوند بسياری از مردم درجستجوی مصاحبت با او هستند دوستان بيشماری دارد وبا اين محبوبيت خود خيلی طبيعی برخورد می کند . طبيعت او جذار با کشش و روشنفکرانه است او شاگرد بزرگ طبيعت بشری است وواقعامردم رادوست دارد اما شما بايد اين مطلب رابدانيد که درازدواج بايستی تحت کنترل باشد همانگونه که يک اسب سرکش محتاج افسار است ممکن است پس از ازدواج نيز محبوبيت دوران تجرد خود را فراموش نکند او ميل دارد مقدار زيادی از وقتش را همچنان با دوستان نزديک دوران تجرد خود بگذراند شما بايستی اين قسمت از طبيعت او را درک کرده وسعی کنيد صبور باشيد هر چند ممکن است برايتان خيلی سخت باشد اين در ذات وطبيعت اوست که مشتاق دوست داشته شدن ومحبوب بودن است برای حفظ علاقه او بايستی اورابطرزی افراطی دوست داشته وبه او محبت کنيد خيلی زياد با او اينطرف وآنطرف برويد . سعی کنيد با دوستانش آشنا شويد وبه آنها علاقه نشان بدهيد تا آنجا که می توانيد برايش يک رفاه کامل فراهم آوريد دراينصورت او متوجه می شود که در ازای کنار گذاردن آزادی زمان تجردش واقعا" چيز بهتری نصيبش شده است هميشه پيپ روزنامه ودمپايی هايش راحاضر وآماده دم دستش بگذاريد برايش غذای خوب بپزيد وبالا تر از همه محيط خانه را مطبوع وآرام بسازيد به طور مداوم دوستهايش رابرای بازی بريج ساير سرگرميها شام ومصاحبت دعوت کنيد اگر شما همه اينها را با مهارت اداره کنيد زندگی او بر محور خانه می چرخد ولی اگر برای لحظه ای فراموش کنيد که گوش به زنگ باشيد او اين آمادگی راخواهد داشت که به جستجوی زندگی آزادی که قبل از ازدواج می شناخت بپردازد
هيچ نشانه ای از حسادت از خود بروز ندهيد گرچه او به طور مکرر اين احساس را در شما بر می انگيزد درواقع دلرباييهای کوچک او معمولا بدون خطر است اوفقط دلش می خواهد به خود اين اطمينان دوباره را بدهد که هنوز نزد ديگران محبوبيت دارد او مستعد اين است که نسبت به يک نفر علاقه قوی وشديدی داشته باشد وگرچه ازدواج به تنهايي دراين مورد يک تضمين کافی نيست ولی روابط نزديکی که ازدواج معمولا بوجود می آورد اين شانس رابه شما می دهد که آن يک نفر خودتان باشيد دراو اين آمادگی هست که به دليل شيفتگی ازدواج کند اينجا ديگر وظيفه شماست که اين احساس رابه يک عشق پردوام تبديل کنيد . او موجودی عميقا صادق است ودرجستجوی طلاق وجدايی نيست مگر اينکه شرايط غير قابل تحمل گردد . درکارهای شغلی اش احتياج به تشويق دارد . تملق روی پيشرفت او خيلی اثردارد بايستی احساس کند که استعداد های او واقعا" بهتراز ديگران است او عاشق بچه ها وحيوانات خانگی است وبايستی حداقل دو بچه داشته باشد اگر شما به اندازه کافی مهارت وزرنگی داريد که او رابه طور مناسبی اداره کنيد زندگی شما با هم به طور حسادت برانگيزی مطبوع ودوست داشتنی خواهد بود .
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
بازگشت
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .