َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

طالع بيني هندي - طالع بینی هندی

طالع بيني ماه آذر - قوس
< © 2002 - 2008 Hasht.com >شخصيت كلي متولدين آذر
خصوصيت مردان متولد آذر
خصوصيت زنان متولد آذر
چگونه يك متولد آذر مي تواند در زندگي عاطفي خود به شادي دست يابد
چگونه مي توانيد يك زن متولد آذر را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد يك مرد متولد آذر را جلب كرده و خشنود سازيد
چگونه مي توانيد با يك زن متولد آذر ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
چگونه مي توانيد با يك مرد متولد آذر ازدواج سعادتمندي داشته باشيد
< © 2002 - 2008 Hasht.com >متولدين آذر و مسايل عاطفي
از كارهاي كه در مورد زن متولد آذر بايد اجتناب كرد
از كارهاي كه در مورد مرد متولد آذر بايد اجتناب كرد
شخصيت كلي متولدين آذر
< © 2002 - 2008 Hasht.com >
آذر ماه يكي از ماههاي است كه عنصر وجودش آتش است و به وسيله سياره ژوپيترهدایت می شود . شما جزءاشخاصی نيستيد که داوطلبانه تسليم سلطه جويی ديگران درمسايل مربوط به کارعشق يا امور خانه بشويد . از آنجا که ديگران اين وضعيت راکه در طبيعت شماست نمی فهمند ويااينکه خوشان هم تمايلات شما برخورد پيدا ميکند گاهی بين شما واطرافيانتان اختلاف بوجود می آيد . احتمال اين است که موفقيتهای شما به وسيله ناخشنودی هايی لکه دار بشود . شما آمادگی بدخلق شدن وبسادگی مأيوس شدن را داريد بخصوص اگر بدبختی يا مصيبتی پيش بيايد .وقتی اوضاع مطابق معمول نمی چرخد دردوره های طولانی دلسردی فرو می رويد .موجودی هستيد حساس که بسادگی توسط ديگران جريحه دار می شويد واز طرف کسانی که درمورد انگيزه ها ی شما دچار عدم تفاهم هستند هدف نيشهای غير دوستانه قرار می گيريد . شما بايستی اين آمادگی هايی راکه دروجودتان هست تحت کنترل درآورِِِِِيد با حمله شجاعانه عقب نشينی کردنتان را فراموش کنيد و به وسيله يک رويه محافظت کننده حساسيت خود را تحت پوشش قرار بدهيد . طبيعت شما دردوستی صادق با محبت مشتاق وگرم است از آنجايی که چندان اهل نشان دادن احساسات خود نيستيد خودتان را پشت ديواری از کناره جويی پنهان می کنيد که ديگران نمی توانند درآن نفوذ کنند ليکن برای کسانی که دوستشان داريد وبه آنها اجازه گذشتن از اين ديوار رامی دهيد موجودی شوخ وبخشنده هستيد . شما به اين اشخاص امتياز بيشتری می دهيد که برای بيگانگان قابل تصور نيست . از نظر عاطفی آمادگی حسود بودن را داريد ا زآنجايی که درزمان تولدتان نيروهای عاطفی سيارات معطوف به شما بوده است بلوغتان خيلی زود انجام گرفته است . شما قبل از اينکه قضاوت منطقی تان توسعه يافته باشد به بلوغ عاطفی می رسيد واين دوهمزمان وبه يک درجه ماوی رشد نمی کنند .و بنابراين شما بايستی تمرين کنيد که درمورد مسايل عاطفی بخصوص دراوايل زندگی تان بسيار محتاط باشيد تا بتوانيد از اشتباهاتی که به دنبال خودش ناخشنودی می آورد اجتناب کنيد درزمان تولدتان شرايط وموقعيت سيارات به گونه ای بوده است که در شما استعداد بری امور تجاری راايجاد کرده است . شما درهر کاری که می کنيد منطقی اهل روشهای خاص وساعی هستيد بهترين شانس شما برای موفقيت درکسب وکار ودنياس مالی است جايی که دقت وسرعت تصميم گيری شما کاملا خودش را نشان می دهد سعی کنيد خيلی زود درموقعيتی قرار بگيريد که بتوانيد کسب وکارتان راخودتان اداره کنيد ويا درقسمتهای اجرايی که مسئوليت و آزادی داريد کارکنيد زيرا شما نمی توانيد تحت شرايطی که از ديگران دستور می گيرید خوب کارکنيد بزرگترين شانس مالی شما درنيمه ها یزندگی به سراغتان می آيد احتمالا از طريق سرمايه گذاری درکالاها اوراق قرضه املاک وشايد هم به علت ارث وميراثی که به شما می رسد . دانستن اين موضوع ممکن است به شما اطمينان دوباره بدهد که ژوپيتر درطول دوران زندگی تان بری شما شانسهای متعددی برای ثروتمند شدن درنظر گرفته است . < © 2002 - 2008 Hasht.com >
بازگشت
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .