َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
20 روز:
1497 ميلادي سال:
"كلمان مارو "يكي از بزرگترين نويسندگان دوران نهضت ادبي و هنري" رنسانس "در فرانسه ،در شهر" كاهور "قدم به عرصه وجود گذاشت .او كه در شعر نيز مقامي رفيع داشت ،يكي از سه شاعر بزرگ قرن شانزدهم ميلادي فرانسه است كه به آنان" موجد شعر فرانسه "لقب دادهاند .وي روز 13 آوريل 1544 ميلادي مرد .به روز 13 آوريل 1544 مراجعه شود رويداد:

1693 ميلادي سال:
اعلامنامه مذهبي معروف به" مواد چهارگانه "به دستور لويي چهاردهم لغو شد .اين اعلامنامه براي كاهش اقتدار و اختيارات پاپ اينوسان يازدهم كه مخالف سياست مذهبي لويي چهاردهم بود وضع شد و از روز 13 ژوييه 1682 ميلادي اجراي مواد آن آغاز گرديد .بعد از مرگ پاپ اينوسان يازدهم و در زمان اقتدار پاپ اينوسان دوازدهم ،اجراي مواد اعلامنامه مواد چهارگانه موقوف شد. رويداد:

1701 ميلادي سال:
ژاك دوم پادشاه انگلستان كه با لقب ژاك هفتم پادشاه اسكاتلند نيز بود :پس از 68 سال زندگي و سه سال سلطنت بدرود حيات گفت .وي كه فرزند شارل اول پادشاه معدوم انگلستان بود ،در سال 1685 ميلادي به سلطنت رسيد و سه سال بعد ،بر اثر انقلاب مردم و حمله گيوم دورانژ شاهزاده هلندي به آن سرزمين از سلطنت خلع شد و به فرانسه پناه برد و سرانجام در اين روز وفات يافت .به روز 29 آوريل 1633 مراجعه شود رويداد:

1715 ميلادي سال:
"فرانسوا فنلون "اديب و نويسنده و معلم معروف فرانسوي در قرون هجدهم و هفدهم ميلادي ،بعد از 64 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .فنلون كه نام اصلي او" فرانسوا دوسالين ياك دولاموت فنلون "بود روز 1 ژانويه 1651 ميلادي در خانوادهاي نجيب در شهر" پري گور "فرانسه متولد شده بود .شاهكار اين نويسنده بزرگ" تلماك "نام دارد .به روز 1 ژانويه 1651 مراجعه شود رويداد:

1722 ميلادي سال:
"جان چرچيل ،دوك دومارلبرو "سردار نامدار انگليسي در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي پس از 72 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين سردار بزرگ كه يكي از اجداد سر وينستون چرچيل نخستوزير معروف انگلستان ،در قرن بيستم محسوب ميشود ،روز 30 مه 1650 ميلادي در" آش "متولد شده بود و از سرداران برجسته اروپا در جنگهاي با لوئي چهاردهم پادشاه فرانسه بود. رويداد:

1744 ميلادي سال:
"پوپ "شاعر بزرگ و يكي از معروفترين فلاسفه انگلستان در قرن هجدهم ميلادي ،بعد از 56 سال زندگي بدرود حيات گفت" .الكساندر پوپ "روز 28 فوريه 1688 ميلادي در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .كاتوليكي متعصب و مردي زود رنج و عصباني ولي آزاديخواه بود و معتقد به آزادي بشر در همه جنبههاي انفرادي و اجتماعي بود .مهمترين اثر او" زنجير "نام دارد. رويداد:

1745 ميلادي سال:
"ميكل كوتوزوف "سردار بزرگ و نامآور روسي در خانوادهاي كه افراد زيادي در ارتش داشت در سن پطرزبورگ متولد شد .پدرش از افسران ارتش سپاه مهندسي روسيه بود و كوتوزوف كه بعدها به درجه فيلد مارشالي رسيد ،ثابت كرد دست كمي از پدر ندارد .اين سردار شجاع كه يك بار از ناپلئون شكست خورد و بار ديگر بر او پيروز شد روز 28 آوريل 1813 مرد .به روز 28 آوريل 1813 مراجعه شود رويداد:

1777 ميلادي سال:
جنگ اول" فيلادلفي "براي بدست آوردن اين بندر كه توسط انگليسيها تسخير شده بود ،با حمله نيروهاي آمريكايي به رياست ژنرال جرج واشنگتن آغاز شد فيلادلفي يكي از مراكز اصلي تجمع استقلالطلبان محسوب ميشد و به آن" پايگاه استقلال "لقب داده بودند ولي ،به علت دفاع شديدي كه انگليسيها از فيلادلفي كردند استقلالطلبان شكست خوردند و گريختند .به روز 4 اكتبر 1777 مراجعه شود رويداد:

1790 ميلادي سال:
"لئوپولداول "اولين پادشاه بلژيك در" كوبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلي او" لئوپولد ،پرنس ساكس كوبورگ "بود .وي بعد از استقلال بلژيك كه از روز 16 اكتبر 1830 شروع شد به عنوان پادشاه قبول مسئوليت كرد و از روز 24 ژوئن 1831 به سلطنت رسيد .وي كه در اين زمان 41 سال داشت پس از 25 سال سلطنت ،روز 4 مه 1856 مرد .به روز 24 ژوئن 1831 مراجعه شود رويداد:

1804 ميلادي سال:
"گيلوساك "فيزيسين و رياضيدان معروف فرانسوي اولين" صعود "را به وسيله بالوني كه با گازهاي سبكتر از هوا پر شده شده بود انجام داد .سفر هوايي" گيلوساك "در نزديكي رصدخانه معروف پاريس انجام شد و در اين پرواز كه جمع زيادي از علماص فيزيك و دانشمندان علوم نگران نتيجه آن بودند ،دانشمند فرانسوي تا ارتفاع 4 هزار متري بالا رفت و به اين ترتيب راه بشر در آسمان باز شد. رويداد:

1824 ميلادي سال:
لويي هجدهم ،اولين پادشاه دومين دوره سلطنت سلسله" بوربون "بعد از ده سال سلطنت ديده از جهان فروبست .اين پادشاه كه نام اصليش" لويي استانيسلاس كزاويه "بود ،فرزند كوچك لويي پانزدهم و برادر لويي شانزدهم محسوب ميشد و به سال 1755 ميلادي متولد شده بود .لويي هجدهم بعد از شكست و استعفاي ناپلئون بناپارت از روز 4 آوريل 1814 به سلطنت رسيد .به روز 11 فوريه 1755 مراجعه شود رويداد:

1824 ميلادي سال:
"كنت دارتوا "دومين پادشاه از دومين سلسله" بوربونهاي "فرانسه بعد از مرگ برادرش" كنت دوپروونس "ملقب به لويي هجدهم به سلطنت فرانسه رسيد و براي خود لقب" شارل دهم "انتخاب كرد .او به سال 1757 ميلادي در ورساي متولد شد .پدرش لويي پانزدهم بود .وي هنگام سلطنت 67 سال داشت و بعد از 6 سال سلطنت استعفا داد و به انگلستان پناهنده شد .به روز 3 آوريل 1757 مراجعه شود رويداد:

1882 ميلادي سال:
"يوسف گاريبالدي "ميهنپرست بزرگ ايتاليايي و يكي از سرداران مبارزات ايتاليا در قرون نوزدهم ميلادي ،پس از 75 سال زندگي كه قسمت اعظم آن به جنگ و مبارزات كوتاه و بزرگ سپري شد ،بدرود حيات گفت .گاريبالدي روز 25 مارس سال 1807 ميلادي در" نيس "متولد شده بود و بار بزرگ جنگهاي اتحاد ايتاليا بدوش گاريبالدي بود .به روز 25 مارس 1807 مراجعه شود رويداد:

1885 ميلادي سال:
فيلم شفاف عكاسي توسط" جورج ايستمن "عكاس بزرگ و هنرمند معروف آمريكايي اختراع شد و در اين اختراع" ،هنري رايخن باخ "شيميدان معروف آمريكايي كه دوست او بود نيز ،سهم موئثري داشت .تا قبل از آن تاريخ عكاسي به وسيله فيلمهاي شيشهاي امكان داشت و عكاسي پشت سر هم امكان نداشت .با فيلمهاي شفاف و قابل انعطافي كه بعدها ساخته شد ،عكاسي به مرحله تكامل قدم نهاد. رويداد:

1898 ميلادي سال:
لشكركشي نيروهاي استعماري فرانسه براي تصرف سرزمينها شمالي مصر آغاز شد و به اين نحو اختلافات تازهاي ميان دول در آفريقا بوجود آمد .علت اين لشكركشي حمله انگلستان به مصر و تصرف قاهره بدون اطلاع فرانسه در 15 سپتامبر 1882 ميلادي بود .به موجب قراردادي كه در 1904 ميلادي ميان دو كشور بسته شد ،فرانسه مصر را به انگليس واگذاشت و انگليس نيز از دعاوي خود نسبت به مراكش صرفنظر نمود. رويداد:

1906 ميلادي سال:
"ديمتري شوستاكوويچ "يكي از معروفترين آهنگسازان روسي در" لنينگراد "متولد شد .از 9 سالگي زير نظر مادر شبه آموزش موسيقي پرداخت و دوره كنسرواتور لنينگراد را به پايان برد از 14 سالگي به آهنگسازي پرداخت و سنفوني نمره يك او سبب شهرتش شد و با اپراي معروف" بيني "جزص آهنگسازان بزرگ روسيه درآمد .وي بارها برنده جوايز معروف موسيقي شده است. رويداد:

1916 ميلادي سال:
براي اولين بار در جريان يكي از جنگهاي بينالملل اول سلاح موئثر و مخوفي از طرف متفقين عليه آلمانيها به كار رفت كه" تانك "ناميده ميشد .اسلحه جديد يعني تانگ در جنگ دوم" سم "وارد جنگ شد و چون از موانع به آساني ميگذشت و در مقابل توپ و مسلسل مقاوم بود ،وحشت بزرگي ميان آلمانيها ايجاد كرد و همين وحشت سرانجام مايه شكست سپاهيان آلماني شد. رويداد:

1939 ميلادي سال:
شهر" ورشو "پايتخت زيباي لهستان در جريان اولين ماه جنگ بينالملل دوم مورد محاصره آلمانيها قرار گرفت .در اين تاريخ 16 روز از حمله نيروهاي آلمان نازي به لهستان كه از روز 1 سپتامبر 1939 ميلادي شروع شده بود ،ميگذشت .با وجودي كه لهستانيها از دو طرف مورد حمله آلمان و روسيه قرار گرفته بودند از ورشو به سختي دفاع كردند و سرانجام روز 27 سپتامبر محاصره ورشو با سقوط آن شهر پايان يافت. رويداد:

1941 ميلادي سال:
"رضاشاه پهلوي "سرسلسله دودمان پهلوي به نفع وليعهد خويش از سلطنت كناره گرفت و به اين ترتيب دوران سلطنت 15 ساله وي پايان يافت .اعليحضرت فقيد رضاشاه كبير كه در بحرانيترين اوضاع سياسي ،به سلطنت انتخاب شده بودند بعد از استعفا از سلطنت ،از كشور خارج شدند .و براي اقامت دائمي" ژوهانسبورگ "را در آفريقاي جنوبي انتخاب كردند .به روز 25 ژوييه 1944 مراجعه شود رويداد:

1941 ميلادي سال:
سلطنت شاهنشاه آريامهر اعليحضرت" محمدرضا پهلوي "بعد از استعفاي رضا شاه كبير آغاز شد و اين روز ،مصادف با روز 25 شهريور ماه 1320 شمسي بود .شاهنشاه آريامهر پس از گذشت 26 سال از سلطنت پر افتخارشان ،روز 4 آبانماه سال 1346 شمسي طي تشريفات بسيار مجلل و با شكوهي همراه با علياحضرت فرح پهلوي شهبانوي ايران و والاحضرت رضا پهلوي وليعهد ايران در كاخ گلستان تاجگذاري فرمودند. رويداد:

1955 ميلادي سال:
يكي از خونينترين و تاريخيترين كودتاهايي كه در كشور آرژانتين براي تغيير اوضاع سياسي به عمل آمده است ،اتفاق افتاد .در جريان اين كودتا كه عده زيادي از موافقين و مخالفين رييس جمهور ديكتاتور وقت ،ژنرال" پرون "كشته شدند" پرون "ناچار به خروج از آرژانتين گرديد و به موجب راصي وكلاي پارلمان براي هميشه از ورود به آرژانتين محروم شد .وي مدت 9 سال ديكتاتور آن كشور بود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .