َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
20 روز:
1449 ميلادي سال:
امير عليشير نوائي ،سياستمدار دوران سلطنت تيموريان و اديب معروف قرن شانزدهم ميلادي چشم به جهان گشود .وي كه در خانوادهاي ادبدوست و هنرپرور متولد شده بود ،بعدها به وزارت سلطان حسين بايقراص يكي از آخرين سلاطين تيموري ايران رسيد .و خدمات فراوان به علم و ادب و هنر ايران كرد .عمده ئشهرت و معروفيت سلطان حسين بايقرا به خاطر وزارت عليشير نوائي بود. رويداد:

1492 ميلادي سال:
"لوران دومديسي "سياستمدار ،اديب و ادبدوست معروف فلورانسي ،در همين شهر مرد .خانوادهاش از مقتدرترين و بزرگترين خانوادههاي ايتاليا بود و وقتي نوبت حكومت به او رسيد ،علاوه بر اداره ئامور كشور خويش به توسعه ئعلم و ادب و هنر همت گماشت و حامي هنرمنداني چون" برونلس كو "و" گيبرتي "شد .وي روز 30 اوت 1448 ميلادي متولد شده بود .به روز 30 اوت 1448 مراجعه شود. رويداد:

1502 ميلادي سال:
سرزمين" هوندوراس "يكي از ممالك امروزي آمريكا مركزي كه توسط" كريستف كلمب "كاشف سرزمين و قاره ئآمريكا كشف شده بود ،جزص متصرفات آمريكائي اسپانيا قرار گرفت .دوران سلطه ئدولت اسپانيا بر اين كشور مدت 313 سال يعني تا 15 سپتامبر 1815 سال به طول انجاميد و در اين سال ،به فدراسيون آمريكا مركزي پيوست و روز 18 اكتبر 1838 كاملاش مستقل شد .به روز 15 سپتامبر 1815 مراجعه شود. رويداد:

1643 ميلادي سال:
كودتاي معروف به" لغو وصيتنامه "در فرانسه اتفاق افتاد و عامل اين كودتا" آن دو اتريش "ملكه ئمقتدر فرانسه و همسر لوئي سيزدهم بود .لوئي سيزدهم هنگام مرگ "آن دو اتريش را به نيابت سلطنت پسرش لوئي 14 تعيين كرده و شورايي را نيز ناظر بر اعمال" آن دو اترش "تعيين كرد ولي در اين روز كه دو روز از مرگ لوئي 13 ميگذشت ،آن دوتريش با كودتائي شوراي ناظر را منحل كرد و خود با اختيار تام به حكومت پرداخت. رويداد:

1672 ميلادي سال:
"اغماضنامه ئمذهبي جديد "توسط شارل دوم پادشاه انگلستان صادر شد و به موجب اين اغماضنامه ،پادشاه انگلستان كه به موجب معاهده ئتاريخي" دوور "در 25 مارس 1670 ميلادي با پادشاه فرانسه متحد شده بود ،آزادي مذهبي براي كليه ئمذاهب انگلستان اعلام كرد و به اين ترتيب ،فشار بر كاتوليكها و پورپتنها كه از آغاز سلطنت شارل دوم شروع شده بود پايان يافت و روز 17 آوريل 1673 ميلادي به كلي لغو شد. رويداد:

1686 ميلادي سال:
"بوداپست "پايتخت زيبا و معروف هنگري) مجارستان امروزي (در جريان جنگهاي خونين ميان امپراتوري عثماني و امپراتوري اتريش ،از سلطه ئعثمانيان خارج شد و به تصرف" لوئي دوباد "فرمانده نيروهاي هنگري درآمد .حمله ئعثمانيان از روز 27 مارس 1683 ميلادي به هنگري آغاز شده بود .نجات كامل مجارستان از دست عثمانيان روز 25 مه 1699 صورت گرفت .به روز 25 مه 1699 مراجعه شود. رويداد:

1703 ميلادي سال:
ساختمان شهر تازهاي در ساحل روز نوا و منتهياليه خليج فنلاند ،در روسيه به دستور پطر كبير امپراتوري معروف روسيه ،آغاز شد .تزار" پطر كبير "ميخواست شهر جديد را به پايتختي خود انتخاب كند و به اين سبب آن را" سن پطرزبورگ "ناميد .محل اين شهر در منطقهاي باتلاقي بود و در ساختمان آن فداكاري فراوان به كار رفت .اين شهر امروزه" لنينگراد "خوانده ميشود. رويداد:

1795 ميلادي سال:
قرارداد معروف" لاهه "در شهر لاهه ئهلند ميان دولت جمهوري فرانسه و دولت هلند به امضاص رسيد و يك كشور ديگر از دول متحده ئاروپايي) كه به ابتكار انگلستان عليه فرانسه به وجود آمده بود (از گردونه خارج شد .به موجب اين قرارداد هلنديها تعهد كردند كه علاوه بر واگذاري سواحل چپ رود رن به فرانسه ،كشتيهاي خود را نيز در جنگ با انگليس به كمك فرانسه بفرستند. رويداد:

1806 ميلادي سال:
محاصره اقتصادي معروف به" محاصره بحري "از طرف دولت انگلستان براي فلج كردن اقتصاد فرانسه و در نتيجه به زانو درآوردن ناپلئون بناپارت آغاز شد .در اين محاصره ،ناوگان انگلستان ماصمور شده بود كه كليه ئبنادر فرانسه را تحت نظر داشته و از ورود و خروج كالا به فرانسه جلوگيري كند .اين محاصره سبب صدور فرمان تاريخي برلين در 21 نوامبر 1806 و ممنوعيت تجارت اروپا با انگلستان از طرف فرانسه شد. رويداد:

1809 ميلادي سال:
شهر تاريخي و زيباي" وين "پايتخت امپراتوري اتريش براي دومين بار در جريان جنگهاي فرانسه و اتريش به تصرف ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه درآمد و اين پيروزي ،پس از فتح درخشان" اكمول "در روز 23 آوريل 1809 صورت گرفت .از اتريش نيروي كمي ،دفاع ميكرد ولي پس از گلولهباران ديگر مقاومتي نشد و شهر به تصرف فرانسويان درآمد .به روز 23 آوريل 1809 مراجعه شود. رويداد:

1812 ميلادي سال:
قرارداد معروف" بخارست "ميان تزار آلكساندر اول و" سلطان محمود دوم "امپراتور عثماني در شهري به همين نام كه امروزه پايتخت كشور مجارستان است به امضاص رسيد .قبل از اين پيمان بين روسيه و عثماني به خاطر طرفداري روسها از آزاديخواهان صربستان جنگ بود و پيروزي نيز با روسها بود ،اما به سبب حمله ئناپلئون به روسيه آلكساندر ناچار به صلح با عثماني و استفاده از سربازان خود در جنگ با فرانسه شد. رويداد:

1836 ميلادي سال:
"روژه - دو - ليل "افسر ارتش فرانسه و يكي از انقلابيون آن كشور در قرن نوزدهم ميلادي ،بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت .وي گرچه در ارتش خدمت ميكرد ولي ذوق موسيقي و شاعري داشت .از مهمترين آثار اين شاعر ،سرود تاريخي و مهيج" مارسييز "يا سرود رسمي انقلاب فرانسه است" .روژ دوليل "روز 10 مه 1760 ميلادي متولد شده بود .به روز 10 مه 1760 مراجعه شود. رويداد:

1846 ميلادي سال:
ژنرال" آلكساندر فون كلوگ "يكي از برجستهترين فرماندهان و سرداران آلمان در جنگ اول بينالمللي در" مونستر "متولد شد .وي از خانوادهاي اشرافي بود و پدر و جدش نيز اتريشي بودند در جنگ اول وي فرمانده سپاه اول آلمان بود و در اوت 1914 ميلادي در جنگ با مارشال" فرنچ "فرمانده انگليسي پيروزي يافت .كلوگ ،روز 26 اكتبر 1934 ميلادي مرد .به روز 26 اكتبر 1934 مراجعه شود. رويداد:

1850 ميلادي سال:
ŽÇä - ÈÇÊíÓÊ - ÈÇÑæä - ŽæÒÝ - ÝæÑíå "íßí ÇÒ ÈÑÌÓÊåÊÑíä ÑíÇÖíÏÇäÇä ÝÑÇäÓå ÏÑ ÞÑæä åÌÏåã æ äæÒÏåã ãíáÇÏí ¡ÈÚÏ ÇÒ 82 ÓÇá Òäϐí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .æí ÑæÒ 21 ãÇÑÓ 1768 ãíáÇÏí ÏÑ" ÇæÒÑ "ãÊæáÏ ÔÏå ÈæÏ .ÏÑ ÌÑíÇä ÇäÞáÇÈ ßÈíÑ ÝÑÇäÓå Çæ äíÒ Èå ÇäÞáÇÈíæä íæÓÊ æ åãÑÇå äǁáÆæä Èå ãÕÑ ÑÝÊ .ãåãÊÑíä ÇËÑ Úáãí Çæ" ÇäÊÔÇÑ ÍÑÇÑÊ "ÇÓÊ .Èå ÑæÒ 21 ãÇÑÓ 1768 ãÑÇÌÚå ÔæÏ. رويداد:

1916 ميلادي سال:
قرارداد تاريخي معروف به قرارداد" سايكس - پيكو "بين نمايندگان بريتانياي كبير و جمهوري فرانسه به امضاص رسيد و چون امضاصكنندگان آن" سرمارك سايكس "انگليسي و" شارل فرانسوا پيكو "فرانسوي بودند ،اين اسم معروف گرديد .به موجب اين قرارداد دولتهاي انگليس و فرانسه كشورهاي عربي را بين خود تقسيم كردند و فلسطين را كنار گذاشتند تا به وسيله ئيك دستگاه بينالمللي اداره شود. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .