َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
20 روز:
1406 ميلادي سال:
"كلوس اسلوتر "مجسمهساز شهير فرانسوي پس از 59 سال زندگي در شهر" ديژون "بدورد حيات گفت" .كلوس - اسلوتر "كه از او به عنوان درخشانترين چهره هنري فرانسه در قرن چهاردهم ميلادي ياد ميكنند ،روز 16 ژوئن 1347 ميلادي در شهر" ديژون "واقع در ايالت" بورگوني "متولد شده بود .مجسمه" چاه موسي "شاهكار اين مجسمهساز فرانسوي است .به روز 16 ژوئن 1347 مراجعه شود رويداد:

1455 ميلادي سال:
"ژان كابو "يكي از برجستهترين دريانوردان و مكتشفان قرن پانزدهم ميلادي در" فلورانس "ايتاليا قدم به عرصه وجود گذاشت وي از خانوادهاي دريانورد بود و خود او نيز به دريانوردي علاقه فراوان داشت .به امر پادشاه انگليس" هانري تودور "وي با پسرش" سباستيان كابو "به اكتشافاتي پرداخت و جزيره" كاپبرتن "را كشف كرد .كابو ،روز 15 ژانويه 1498 ميلادي مرد .به روز 15 ژانويه 1498 مراجعه شود رويداد:

1525 ميلادي سال:
"بوداپست "پايتخت زيبا و تاريخي هنگري" مجارستان امروزي "در جريان جنگهاي سلطان سليمانخان قانوني امپراتور معروف عثماني ،به تصرف عثمانيها درآمد .امپراتور عثماني روز 26 مارس همان سال با 200 هزار سپاه به هنگري حمله كرده و در جنگ" موهاك "كه روز 28 فوريه همان سال درگرفت" لوئي ژاژلون "پادشاه جوان هنگري را شكست داده و كشته بود .به روز 26 و 28 فوريه 1525 مراجعه شود رويداد:

1665 ميلادي سال:
"نيكلاپوسن "نقاش معروف فرانسه در قرن هفدهم ميلادي ،پس از 51 سال زندگي چشم از هان فرو بست .نيكلاپوسن روز 18 ژوئن 1594 ميلادي در" آندلي "متولد شده بود .وي قسمت عمده زندگي خود را در ايتاليا و مخصوصاش در شهر" رم "به سر برد و به بسياري از نقاشان آن دوره تعليم داد كه يكي از آنها" شارل لوبرن "بود .از مهمترني آثار پوسن" باغ و باغبان "را بايد نام برد. رويداد:

1759 ميلادي سال:
"ويليام پيت دوم "يكي از برجستهترين و نامدارترين نخستوزيران انگلستان در قرن هجدم ميلادي ،در" هاي "متولد شد .پدرش ويليام پيت اول بود ولي نوابغ و هوش او از پدرش زيادتر بود .وي در 21 سالگي به نمايندگي پارلمان رسيد و در 24 سالگي صدراعظم انگليس شد و 20 سال تمام زمامدار واقعي انگلستان محسوب ميشود" .پيت "روز 13 ژانويه 1806 ميلادي مرد .او در دوران سلطنت" جرج سوم "در انگلستان ،نخست وزير بود .به روز 13 ژانويه 1806 مراجعه شود رويداد:

1772 ميلادي سال:
"نواليس "نويسنده و شاعر و اديب جوانمرگ آلماني در قرن هجدهم ميلادي در شهر" والنش "قدم به عرصه وجود گذاشت اين شاعر معروف كه از پيروان سبك رمانتيك در ادبيات آلمان بود ،در طول عمر كوتاه 29 ساله خود آثار بزرگي از خود به يادگار گذاشته است كه جزص شاهكارهاي ادبي محسوب ميشوند .وي روز 10 اكتبر 1801 ميلادي به بيماري سرطان بدرود حيات گفت .به روز 10 اكتبر 1801 مراجعه شود رويداد:

1806 ميلادي سال:
"ژان باپتيست گروز "از نقاشان برجسته و هنرمندان معروف فرانسه در قرن هجدم ميلادي ،بعد از 81 سال زندگي چشم از جهان فرو بست .گروز كه در هنر ،تابع نقاش ديگري به نام" ژان باپتيست شاردن "بود ،روز 9 مه 1725 ميلادي در" تورنو "از ايالت" بورگوني "متولد شده بود) .زن شيرفروش - كوزه شكسته و عروسي روستاييان (از آثار مهم او هستند .به روز 9 مه 1725 مراجعه شود رويداد:

1815 ميلادي سال:
لويي آلكساندر مارشال" برتيه "افسر معروف فرانسوي و سردار دلير ناپلئون بناپارت ،پس از 62 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .نام كوچك او بود ور وز 17 سپتامبر 1753 ميلادي در" ورساي "متولد شد .در دوران ناپلئون بناپارت به سبب خدماتي كه به آن امپراتور كرد به عنوان" پرنس واگرام "و" پرنس نوشاتل "كه از عاليترين القاب آن زمان بود نائل شد .به روز 17 سپتامبر 1753 مراجعه شود رويداد:

1817 ميلادي سال:
مارشال" آندره ماسنا "بعد از 61 سال زندگي ،چشم از جهان فرو بست .او كه روز 6 دسامبر 1756 در" نيس "فرانسه متولد شده بود ،بعد از تحصيلات مقدماتي به مدرسه نظام رفت و با رتبه عالي فارغالتحصيل شد .در دوران انقلاب ،وي به درجه مارشالي رسيده و بعدها در زمان ناپلئون بناپارت" دوك دوريولي "و" پرنس اسلينگ "نيز عنوان يافت .به روز 6 دسامبر 1756 مراجعه شود رويداد:

1836 ميلادي سال:
سرزمين" تكزاس "ايالت معروف جنوبي امروزي ايالات متحده آمريكا استقلال خود را به صورت يك كشور آزاد اعلام كرد .تكزاس كه در آن زمام متعلق به مكزيك بود ،هنوز ضميمه ايالات متحده آمريكا نشده بود .اين سرزمين وسيع 264 هزار مايل مربع مساحت داشته و پايتخت آن" استين "نام دارد .تكزاس از سال 1846 ميلادي ضميمه آمريكا شد. رويداد:

1896 ميلادي سال:
خاصيت تشعشع راديوآكتيويته توسط فيزيسين معروف" هانري بكرل "كشف شد .تحقيقات بكرل براي كشف اين مسئله از 20 ژانويه همان سال آغاز شده بود .وي بعد از مشاهده تصوير كه" رونتگن "به كمك اشعه ايكس برداشته بود در فكر كشف موادي افتاد كه تحت تاصثير نور ساده ،اشعه ايكس صادر كنند .وي بعدها اين خاصيت را در اورانيوم مشاهده كرد .به روز 15 دسامبر 1852 مراجعه شود رويداد:

1917 ميلادي سال:
در جريان جنگ اول جهاني ،به موجب راصي كنگره آمريكا ،مجمعالجزاير معروف" پورتوريكو "واقع در آبهاي" آنتيل "به عنوان متصرفات رسمي آمريكا ضميمه ايالات متحده شد .پورتوريكو در حدود 8900 كيلومتر مربع مساحت داشته و در شرق هاييتي فرار دارد و پايتخت آن" سان ژوان "ناميده ميشود .پورتوريكو قبل از انضمام به آمريكا متعلق به اسپانيا بود. رويداد:

1920 ميلادي سال:
"ديويد .هربرت .لارنس "كه در ادبيات قرن بيستم بيشتر از او به عنوان" دي .اچ .لارنس "ياد ميشود ،بعد از 45 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد روز 11 سپتامبر 1885 ميلادي در" ايستوود "قدم به عرصه وجود گذاشته بود خانواده او فقير بودند و خود او نيز تا آخر عمر در فقر به سر برد .از مهمترين آثار او" اژدهايپردار - و پرندگان "را بايد نام برد .به روز 11 سپتامبر 1885 مراجعه شود رويداد:

1940 ميلادي سال:
جنگ فنلاند و روسيه شوروي كه در اوايل جنگهاي بينالملل دوم اتفاق افتاده بود ،با شكست فنلاند به پايان رسيد .اين جنگها از روز 7 نوامبر 1939 ميلادي با حمله ارتش سرخ شوروي به سرزمينهاي فنلاند آغاز شده بود و با وجودي كه نيروي فنلانديها در حدود يك دهم نيروي روسها بود معهذا با كمال شجاعت تا اين روز مقاومت كردند و در اين روز مغلوب شدند .به روز 7 نوامبر 1939 مراجعه شود رويداد:

1956 ميلادي سال:
"مراكش "يكي از معتبرترين و قديميترين ممالك آفريقايي به استقلال نائل آمد .اين كشور كه در شمال آفريقا قرار دارد ،نزديكترين كشور آفريقايي به قاره اروپاست .مراكش 447000 كيلومتر مربع مساحت و در حدود 14 ميليون نفر جمعيت دارد .پايتخت نيمه اروپايي مراكش شهر" رباط "در شمال آن كشور است .رژيم مراكش سلطنتي است و پادشاه آن" حسن دوم "نام دارد. رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .