َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


آوريل مـاه:
20 روز:
1468 ميلادي سال:
"ماتياس كورون "يكي از شجاعترين و مهمترين سلاطين هنگري) مجارستان امروزي (در قرن پانزدهم ميلادي ،در 15 سالگي به سلطنت رسيد .وي مدت 5 سال اول سلطنت را به سبب جواني و عدم تسلط بر كارها با ملايمت رفتار كرد ولي بعد روش مستبدانهاي در پيش گرفت و با اين وصف ملت مجار را به اوج قدرت رسانيد .و سرانجام روز 18 مارس 1490 ميلادي مرد .به روز 18 مارس 1490 مراجعه شود رويداد:

1521 ميلادي سال:
براي اولين بار در تاريخ مسيحيت ،كتاب عيسويان يعني" انجيل "به زباني غير از زبان" لاتين "كه زبان مذهبي اروپاي مسيحي محسوب ميشود ترجمه شد .در اين روز" مارتين لوتر "بنيانگذار مذهب" پروتستان "انجيل را به زبان آلماني ترجمه كرد .به اين ترتيب ،عده بيشتري از مردم به معاني" انجيل "آشنا شدند و بر طرفداران و معتقدين به مارتين لوتر كه به آنها" پروتستان "ميگفتند افزوده شد. رويداد:

1523 ميلادي سال:
سلطنت" گوستاو وازا "بر سوئد آغاز شد و در آن زمان سوئد و گوستاو وازا نروژ هر دو تحت استيلاي دانمارك بود .پروتستان بود و" كريستيان دوم "پادشاه دانمارك كاتوليك بود .كمي بعد كريستيان دوم از سلطنت خلع شد و چون جانشين او نيز پروتستان مذهب بود" ،پروتستان "مذهب رسمي مردم اسكانديناويا شد .به روز 28 فوريه 1522 و 25 دسامبر 1496 و 8 اوت 1560 مراجعه شود رويداد:

1523 ميلادي سال:
سلسله سلطنتي معروف به" وازا "توسط" گوستاو وازا "يكي از شاهزادگان سوئد در آن كشور تاصسيس شد .قبل از تاصسيس اين سلسله ،سوئد تحت سلطه دانمارك قرار داشت و كريستيان دوم پادشاه دانمارك به آن حكومت ميكرد .اين سلسله مدت 295 سال در سوئد فرمانروايي كرد تا با سلطنت مارشال" باپتيست برنادوت "افسر فرانسوي به دوران ناپلئون بناپارت در سال 1818 ميلادي منقرض شد. رويداد:

1588 ميلادي سال:
"دوك دوگيز "شاهزاده و سردار معروف فرانسه قرن شانزدهم ميلادي پس از 38 سال زندگي كه قسمت عمده آن به مبارزات سياسي و مذهبي سپري شد ،به دستور هانري سوم پادشاه فرانسه به قتل رسيد .اين مرد كه يكي از فرزندان نامشروع فرانسواي اول بود ،روز 11 اكتبر 1550 ميلادي متولد شده بود ،و در جنگهاي مذهبي قرن شانزدهم سرداري نيروهاي كاتوليك را به عهده داشت. رويداد:

1695 ميلادي سال:
كار ساختمان يكي از تاريخيترين قصرهاي فرانسه يعني قصر ورساي به پايان رسيد .اين قصر از روز 18 مه 1664 ميلادي به دستور لويي چهاردهم توسط" مانسار "معمار برجسته فرانسه در قرن هفدهم ميلادي آغاز شد و براي ساختمان آن 200 ميليون ليره خرج شد .ورساي گنجايش ده هزار نفر را دارد و پر از شاهكارهاي نفيس هنري چمنكاريها ،گلكاريها و ساير تزييناتي است كه آن را از ساير قصرها متمايز ميسازد. رويداد:

1783 ميلادي سال:
اولين قدم براي تاصسيس شهري به نام" واشنگتن "در ايالات مريلند متحده آمريكا برداشته شد و پارلمان محلي ايالت تصويب كرد كه قطعه زميني براي ساختمان بناي اين شهر كه بعدها ميبايست پايتخت كشور شود اختصاص دهد .محل ساختمان شهر را خود جرج واشنگتن اولين رييس جمهوري ايالات متحده انتخاب كرد و بعد از اتمام ساختمان به افتخار خود او نام آن شهر را" واشنگتن "گذاشتند. رويداد:

1797 ميلادي سال:
"چارلز - لايل "زمينشناس بزرگ و دانشمند معروف علوم طبيعي اسكاتلندي كه او را انگليسي نيز ميدانند ،در" كينوردي "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي اولين كسي است كه علم زمينشناسي را بر پايه و اصول صحيح بنيان نهاده است و بعد از مطالعات زياد ،كتابي در سه جلد به نام" اصول علم زمينشناسي "منتشر كرد .مرگ اين دانشمند برجسته روز 9 اكتبر سال 1875 ميلادي در 78 سالگي اتفاق افتاد. رويداد:

1817 ميلادي سال:
"جين اوستن "خانم نويسنده انگليسي بعد از 42 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين زن كه از او به نام" خالق غرور و تعصب "ياد ميكنند ،روز 23 فوريه 1775 ميلادي در" استونتون "از شهرهاي" همپشاير "متولد شد .زندگي يكنواخت و تلخي داشت ،هرگز عشق نورزيد و ازدواج نكرد و سرگرمي و دلخوشي او فقط نويسندگي بود .نثر شيرين و استوار و سنجيده او ،از بهترين نمونههاي نثر انگليسي محسوب ميشود. رويداد:

1818 ميلادي سال:
"فردريك هفتم "پادشاه مقتدر و نيرومند كشور دانمارك ،در" كپنهاك "قدم به عرصه وجود گذاشت .در نوجواني به شيوه كليه جوانان دانماركي به نيروي دريايي پيوست و جزص افسران برجسته آن كشور شد .در 29 اوت 848 ميلادي در 30 سالگي به جاي كريستيان هشتم به سلطنت دانمارك رسيد و پس از 15 سال سلطنت روز 13 نوامبر 1863 ميلادي مرد .به روز 13 نوامبر 1863 مراجعه شود رويداد:

1858 ميلادي سال:
"ÌíÇßæãæ æíäí "äÇÈÛå ãæÓíÞí æ ÂåäÓÇÒ ÈÒѐ ÇíÊÇáíÇíí ¡ÏÑ ÔåÑ ßæß" áæßÇ "ÏÑ ÎÇäæÇÏåÇí åäÑãäÏ æ åäÑÏæÓÊ ÇϐÇÑ ãÊæáÏ ÔÏ .ÏÑ 36 ÓÇáí Çæáíä ǁÑÇí ÎæÏ ÑÇ Èå äÇã ÓÇÎÊ æ ÈÚÏ" áÇÈæåã "ÑÇ ÈæÌæÏ ÂæÑÏ .ãÚÑæÝÊÑíä ÇËÑ" æíäí" "ãÇÏÇã ÈÇÊÑÝáÇí "äÇã ÏÇÔÊ .Çíä åäÑãäÏ ÈÒѐ ÏÑ 66 ÓÇáí Èå ÓÇá 1924 ãíáÇÏí ÈÏÑæÏ ÍíÇÊ ÝÊ .Èå ÑæÒ 4 äæÇãÈÑ 1924 ãÑÇÌÚå ÔæÏ رويداد:

1878 ميلادي سال:
"گرامافون "يكي از عجيبترين و رايجترين پديدههاي فني توماس آلوا اديسون قرون نوزدهم و بيستم ميلادي توسط مخترع هزار پيشه آمريكايي اختراع شد .اديسون كه از ده سالگي به تجربيات مختلف فيزيكي و شيميايي پرداخته بود ،در اين زمان 31 سال داشت و دستگاه اختراعي خود را" فونو گراف "مينمايد كه با دست كوك ميشد .گرامافون اوليه اديسون هنوز در موزه صنعتي نيويورك نگهداري ميشود. رويداد:

1889 ميلادي سال:
"جان فاستر دالس "سياستمدار معروف كشور ايالات متحده آمريكا در قرن بيستم قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات به وكالت دادگستري پرداخت و در زمان جنگ اول جهاني فعاليتهاي سياسي خود را آغاز نمود و اولين ماصموريتش عضويت هياصت آمريكا در كنفرانس ورساي بود .وي در زمان رياست جمهوري آيزنهاور ،وزير خارجه او بود و روز 24 مه 1959 ميلادي در 70 سالگي مرد. رويداد:

1932 ميلادي سال:
پس از سيزده سال كه از پايان جنگ بينالمللي اول و آغاز تلاش دانشمندان براي بدست آوردن و اختراع لاستيك مصنوعي ميگذشت يك دانشمند شيميدان انگليسي به نام" ميل "موفق شد كه مادهاي كشف كند كه از حيث خواص فيزيكي با لاستيك معمولي كه از شيره درخت كائوچو بدست ميآمد ،شباهت داشت .علت اختراع لاستيك مصنوعي ،كاهش توليدات كائوچو و افزايش مصرف لاستيك طبيعي در صنايع بعد از جنگ اول جهاني بود. رويداد:

1942 ميلادي سال:
"هانري اسپيس "اديب شهير و يكي از علماي برجسته اروپا و يكي از شعراي معروف" سويس "در قرون نوزدهم و بيستم ميلادي كه در" ژنو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،بعد از هانري اسپنس 66 سال زندگي دشوار بدرود حيات گفت .روز 9 اوت 1876 ديده به جهان بازكرده بود .از مهمترين آثار اين شاعر حساس سويسي" عزيمت - رهگذر ساعاتي كه غمگين هستيم و بازگشت "را ميتوان نام برد. رويداد:

1948 ميلادي سال:
مراسم اعدام هفت نفر از برجستهترين رجال سياسي و نظامي امپراتوري ژاپن كه به موجب آراص صادره از دادگاههاي رسيدگي به وضع متهمين جنگي ژاپن ،محكوم به مرگ به وسيله چوبه تويو دار شده بودند انجام شد و در راصس معدومين ،ژنرال نخستوزير معروف زمان جنگ ژاپن بود .اجساد اين 7 نفر سوزانده شد و خاكسترشان به اقيانوس آرام ريخته شد .به روز 15 اكتبر 1946 مراجعه شود رويداد:

1953 ميلادي سال:
"لاورنتي بريا "يكي از بزرگترين سران سياسي روسيه شوروي به اتهام خيانت به انقلاب و دشمني با رهبران جديد شوروي بعد از مرگ استالين اعدام شد و به اين ترتيب زندگي 54 ساله او كه بعد از استالين ،نيرومندترين رجال روسيه شوروي بود پايان يافت" .بريا "روز 14 دسامبر 1899 ميلادي در شهر" گئورگي "متولد شده و رياست پليس روسيه را به عهده داشت .به روز 14 دسامبر 1899 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .