َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com
 


سپتامبر مـاه:
27 روز:
326 ميلادي سال:
پايتخت امپراتوري روم به شهر جديدي كه به فرمان كنستانتين امپراتور روم در نواحي غربي امپراتوري آن روز روم ساخته شده بود منتقل شد .اين پايتخت به نام خود امپراتور" كنستانتينوپول "ناميده شد كه بعهدها به" قسطنطنيه "مبدل شد و بعد از آن كه اين بندر به تصرف تركان عثماني درآمد ،نام آن به" استانبول و اسلامبول "مبدل شد و امروزه جزص كشور جمهوري تركيه است" .استانبول "در دو طرف تنگه" بوسفور "ساخته شده است. رويداد:

1459 ميلادي سال:
"ماكسيميليان اول "امپراتور نامدار اتريش در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي در" واينر نوشتادت "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي كه از اعضاي خاندان سلطنتي معروف" هابسبورگ "بود ،روز 28 مه 1493 ميلادي هنگامي كه 34 سال داشت به امپراتوري اتريش رسيد و مدت 26 سال سلطنت كرد و روز 15 مه 1519 ميلادي مرد .به روز 28 مه 1493 و 15 ژوئن 1519 مراجعه شود رويداد:

1519 ميلادي سال:
"كاترين دومديسي ."يكي از نامورترين زنان قرن شانزدهم ميلادي در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .او دختر" لوران مديسي "فرمانرواي معروف فلورانس بود .بعدها به عقد ازدواج هانري دوم پادشاه فرانسه درآمد و سه پس او) فرانسواي دوم - شارل نهم و هانري سوم (به كمك او سلطنت كردند .اين زن بزرگ روز 9 اكتبر سال 1589 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 9 اكتبر 1589 مراجعه شود رويداد:

1576 ميلادي سال:
"تيتين "يكي از بزرگترين هنرمندان قرن شانزدهم ميلادي دنيا كه اصلاش اهل ايتاليا بود ،در شهر" پييهودي دوكادور "درگذشت .نام حقيقي او" تي زيانو - وچهليو - تيتين "بود .وي در طول حيات هنري خود تابلوهاي بسياري كشيد كه همه امروزه در موزههاي بزرگ جهان حفظ ميشوند" مردي با چشمان خاكستري "شاهكار اوست .وي روز 20 فوريه 1477 متولد شده بود .به روز 20 فوريه 1477 مراجعه شود رويداد:

1627 ميلادي سال:
"رابرت بويل "فيزيسين بزرگ انگليسي ،در شهر به نام" ليسمور "متولد شد .وي تحت سرپرستي و راهنمايي پدرش" كنت كرك "كه از علماي درجه اول انگلستان محسوب ميشد ،تحصيل كرد و در رشته فيزيك شهرتي همپايه شهرت پدر بدست آورد و قوانيني در فيزيك به نام خودش وضع كرد .مرگ او روز 26 فوريه 1691 ميلادي در سن 64 سالگي اتفاق افتاد. رويداد:

1636 ميلادي سال:
"نيكولا - بوالو "از ادباي بزرگ قرن هفدهم ميلادي فرانسه در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين نويسنده ارزشمند كه به نام" دپرئو "معروف مقنن شعر است در سال 1666 ميلادي اولين دفتر اشعار خود را منتشر كرد و سپس به انتقاد آثار ادبي پرداخت و بعد كتاب فن شعر را منتشر نمود و به معروف شد .وي روز 11 آوريل 1711 در 75 سالگي مرد .به روز 11 آوريل 1711 مراجعه شود رويداد:

1776 ميلادي سال:
اولين شكست بزرگ انقلابيون آمريكا از سربازان انگليسي در" بروكلين "اتفاق افتاد و در اين شكست در حدود يك سوم مجموع نيروهاي انقلابيون آمريكا از بين رفت و نابود شد .در جنگ بروكلين خود ژنرال واشنگتن فرماندهي را به عهده داشت .علت شكست آمريكاييها فراواني سپاهيان انگليس و برتري آنها از حيث ساز و برگ و مهمات بر استقلالطلبان بود. رويداد:

1789 ميلادي سال:
اعلان حقوق بشري در جريان انقلاب كبير فرانسه منتشر شد و اين اعلان .عبارت از قانون اساسي تازهاي بود كه وكلاي مجلس و هياصت مقننه آن را تدوين كرده بودند .مباشرين اصلي اين اعلان كه آزادي ،برابري و مساوات اصول اوليه آن بود) لافايت - تاليران - سييس و مونيه (بودند .اصول اين اعلان هنوز هم در فرانسه اجرا ميشود .قانون اساسي بسياري از ممالك جهان از اعلان حقوق بشر فرانسه مايه گرفته است. رويداد:

1805 ميلادي سال:
عمليات نظامي معروف به" لشكركشي سپاه بزرگ "به فرماندهي ناپلئون بناپارت ،امپراتور معروف فرانسه آغاز شد .در اين عمليات 200 هزار سرباز جنگاور و ورزيده فرانسوي شركت داشتند و هدف آنان انتقال از كنار درياي مانش به ساحل رود رن در آلمان بود .اين لشكركشي به سرعت و دقت كمتر از يك ماه به طول انجاميد و روز 24 سپتامبر 1805 فرانسويان كنار رود رن بودند. رويداد:

1813 ميلادي سال:
پيروزي درخشان" درسد "در محلي به همين نام كه از شهرهاي معروف آلمان محسوب ميشود ،نصيب نيروهاي ناپلئون بناپارت شد .اين پيروزي در جريان جنگهاي درسد اتفاق افتاد كه در آن 70 هزار سپاه فرانسه با 150 هزار سپاه شوارزنبرگ روبرو بودند .بعد از اين كه اتريشيها 45 هزار نفر تلفات دادن و خود شوارزنبرگ سردارشان زخمي شد ،به آن طرف رود الب گريختند. رويداد:

1883 ميلادي سال:
مدهشترين و پر تلفاتترين انفجارهاي جهان در جزيره آتشفشاني معروف به" كراكاتوا "اتفاق افتاد .در اين ماجرا بيسابقه 360 هزار نفر سكنه شهرهاي اين جزيره به فجيعترين وضعي نابود شدند .كراكاتوا جزيرهاي بود در اندونزي بين جزاير جاوه و سوماترا كه بعد از يك آتشفشاني سخت ،كليه جزيره منفجر شد و از صفحه روزگار محو گرديد. رويداد:

1901 ميلادي سال:
"جرج - فرانسيس - فيتز جرالد "دانشمند بزرگ و رياضيدان مشهور انگليسي) ايرلندي (بعد از 66 سال زندگي بدرود حيات گفت" .فيتز جرالد "روز 12 مارس 1835 ميلادي ،در" دوبلين "پايتخت ايرلند جنوبي امروزي متولد شده بود .وي بعد از خاتمه تحصيلات خود ضمن تدريس در دانشگاه دوبلين تحقيقات عميقي در امور فيزيكي كرد و قوانيني كشف كرد كه به نام" انقباض فيتز جرالدي "معروفست. رويداد:

1916 ميلادي سال:
دولت روماني به آلمان و امپراتوري اتريش اعلان جنگ داد و به اين ترتيب كشور ديگر نيز به نفع متفقين) فرانسه و انگليس (وارد جنگ شد .دولت پادشاهي روماني تا اين روز ضمن حفظ بيطرفي خود در جنگهاي بينالملل اول به جانب سياست متحدين) آلمان و اتريش (گرايش داشت ولي در اين روز به متفقين پيوست و سربازانش عليه آلمان و اتريش وارد جنگ شدند. رويداد:

1916 ميلادي سال:
دولت ايتاليا به آلمان اعلان جنگ داد و به اين ترتيب بعد از اعلان جنگ ايتاليا به امپراتوري اتريش در 23 مه 1915 و امپراتوري اتريش در 23 مه 1915 و امپراتوري عثماني در 21 اوت همان سال ،حالت جنگ بين كشور اصلي متحدين يعني آلمان و ايتاليا نيز برقرار شد .ايتاليا قبل از الحاق به متفقين) فرانسه و انگليس (به موجب قرارداد اتحاد مثلث روز 10 اكتبر 1881 ميلادي جزص متحدين) آلمان و اتريش (محسوب ميشد. رويداد:

1945 ميلادي سال:
اولين دسته از تفنگداران ارتش ايالات متحده آمريكا به خاك ژاپن قدم گذاشتند و به اين ترتيب دوران اشغال خاك امپراتوري ژاپن توسط آمريكا آغاز گرديد .در اين موقع از بمباران اتمي" هيروشيما "و" ناكازاكي "به ترتيب 21 و 18 روز ميگذشت .فرمانده عالي نيروهاي آمريكا در عمليات اشغال ژاپن ژنرال" ماك آرتور "بود .در تاريخ ژاپن" ،ماك آرتور "اولين سرداري است كه امپراتور ژاپن به ديدار او رفته است. رويداد:

1956 ميلادي سال:
اولين دسته افراد بشر با موفقيت در نقطهاي از جزيره يخبندان گروئنلند كه تا به حال پاي هيچ موجودي از دنياي خارج به آن راه نيافته بود پياده شدند .اين نقطه 300 كيلومتر از نزديكترين ساحل گروئنلند فاصله داشت .افرادي كه در اين روز با چتر نجات در اين نقطه پياده شدند 4 دانشمند قطبشناس فرانسوي بودند كه براي تحقيقات علمي مدت يك سال در آن محل بسر بردند. رويداد:

1962 ميلادي سال:
اولين سفينه فضايي بشر ،براي تحقيق درباره سياره معروف" زهره "از پايگاه موشكي كيپ كاناورال" كيپ كندي "به فضا پرتاب شد .اين سفينه فضايي كه به آن نام" مرينر دوم "داده شده بود ،بعد از مسافت 290 ميليون كيلومتر فاصله زمين و زهره در مداري به فاصله 1034500 كيلومتري زمين قرار گرفت .اين سفر فضايي 107 روز طول كشيد .به روز 14 دسامبر 1962 مراجعه شود رويداد:

1965 ميلادي سال:
"لوكوربوزيه "آرشيتكت و معمار برجسته جهان در قرن بيستم پس از 68 سال زندگي هنگام استحمام طبي در پلاژ" رك برون "در فرانسه غرق شد .لوكور بوزيه كه در اكثر ممالك بزرگ و كوچك جهان بناهايي از او به يادگار مانده است ،به سال 1897 ميلادي قدم به عرصه وجود نهاده بود .نقش لوكور بوزيه در معماري نو مانند نقش پيكاسو در نقاشي نو بود .به روز 4 مه 1897 مراجعه شود رويداد:

   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .